Jazyk:
Úvod > Kategória > ohýbačky > trójwalcowe > Zakružovacia ohýbačka trojvalcová CE120H3
Large_CE120H3

Zakružovacia ohýbačka trojvalcová CE120H3

Giêtarka trójwalcowa CE100H3
Giêtarka do rur, profili i kszta³towników.
Technologia giêcia za pomoc¹  walcowania  miêdzy trzema rolkami
Trzy rolki napêdzane przez trzy osobne silniki
Œrodkowa rolka opuszczana przez si³ownik hydrauliczny
Ruchy œrodkowej rolki programowane elektronicznie (8 programów)
W  7 programach mozemy zaprogramowaæ nastêpuj¹ce pozycje œrodkowej rolki:
- po³ozenie zerowe - po³ozenie delikatnego styku rolki z giêtym kszta³townikiem 
- po³ozenie dolne koñcowe - pozycja w której jest zrealizowany oczekiwany promieñ giêcia
- skok jednostkowy - wartoœæ pojedynczego skoku w przypadku niemoznoœci giêcia z jednym skokiem
- po³ozenie górne koñcowe - pozycja w której mozna ³atwo wyj¹æ zgiêty materia³
Ósmy program bez mozliwoœci wyboru skoku jednostkowego s³uzy do prostego giêcia. 
Wizualizacja i kontrola po³ozenia œrodkowej rolki na czytelnym elektronicznym wyœwietlaczu
Sterowanie prze³¹cznikiem peda³owym i za pomoc¹  klawiatury
£atwe programowanie mikroprocesora za pomoc¹  lekkodotykowej klawiatury
Szybka wymiana oprzyrz¹dowania mocowanego na wa³ach nakrêtkami 
Nie wymaga posadowienia -  dziêki czemu istnieje mozliwoœæ ³atwego jej przemieszczania
Standardowe wyposazenie:
-zestaw uniwersalnego oprzyrz¹dowania do giêcia szerokiego zakresu profili i kszta³towników
-zestaw dwóch pod³uznych bocznych rolek do nadawania skoku spiralnego przy giêciu obrêczy
-zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania siê k¹towników
-panel steruj¹cy, kable steruj¹ce i zasilaj¹ce
-podstawowe klucze do obs³ugi urz¹dzenia
-instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim
Akcesoria na osobne zamówienie:
-rolki do rur, prêtów i profili o z³ozonych kszta³tach
-rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materia³ów
-jarzmo wzmacniaj¹ce wa³y przy giêciu w górnym zakresie giêæ
-zestaw dodatkowych rolek do giêcia dwuteowników
-uk³ad hydrauliczny do sterowania prac¹ bocznych pod³u¬nych rolek koryguj¹cych

CE120H3 je trojvalcová symetrická ohýbačka

Určená na ohýbanie-zakružovanie rúr, štvorcových tyčí a iných profilov s min. polomerom ohybu 1000 mm

Technológie ohýbania pomocou zakružovania medzi tromi valcami

Každý z valcov je poháňaný samostatným elektromotorom

Posuv prostredného valca zabezpečuje hydraulický motor a jeho pohyb sa programuje elektronicky / 8 programov

V 7 programoch je možné nastaviť polohy prostredného válca:

-       nulová poloha –poloha v ktorej dochádza ku kontaktu válca s ohýbaným materiálom

-       dolná koncová poloha – poloha v ktorej sa dosahuje požadovaný polomer zaoblenia

-       krokový posun – Hodnota posuvu medzi jednotlivými krokmi v prípade ak sa požadovaný tvar dosiahne vo viacerých krokoch.

-       horná koncová poloha – poloha v ktorej je možné ľahko odobrať hotový profil po ohýbaní / zakružovaní

Ôsmy program bez možnosti nastavovania polôh , je určený pre jednoduché ohýbanie v jednom kroku

Zobrazenie polohy prostredného valca na elektronickom displeji

Ovládanie nohou alebo pomocou klávesnice na ovládacom pulte

Jednoduché mikroprocesorové programovanie pomocou dotykovej klávesnice

Hriadele vyrobené kovaním , obrábaním a leštením z nerezovej ocele pre maximálny výkon s ​​minimálnymi priehybmi

Zosilnený hlavný rám, určený pre oveľa vyšší výkon ako dosahujú iné stroje rovnakej triedy.Umožňuje ohýbať profily vysokého prierezu.

Rýchla výmena nástrojov (valcov) uchytených na hriadeľoch maticou

Štandardné vybavenie:

 • -  súprava univerzálnych nástrojov (valcov) vhodných na ohýbanie širokej škály profilov
 • -  súprava dvoch postranných válcov ktoré umožňujú skrutkovicové zakružovanie
 • súprava dvoch postranných válcov pre odstránenie nežiadúcej deformácie /pokryvenia/uhoľníkov ku ktorému dochádza pri ich zakružovaní
 • -  ovládací panel s káblami  
 • -  náradie na výmenu nástrojov 
 • -  návod na obsluhu          

Nástroje pre ohýbanie rúr a profilov zložitejších tvarov je možné doobjednať                           


Technické údaje

CE120H3

Priemer hriadeľov

100 mm

Priemer štand.valcov

310 mm

Dĺžka hriadeľa

220 mm

Max.zdvih str.hriadeľa

300 mm

Rýchlosť hriadeľa

6  ot./min.

Počet poháňaných valcov

3 / hladké

Pohon válcov

elektrický

Výkon pohonu valcov

3 x 1,85 kW

Posuv stredného valca

hydraulický

Výkon hydraulického agr.

2 kW

Max.hydr.tlak.

36 t

Prac.poloha stroja

vert. / horiz.

Ovládací panel

prenosný

Programovanie a ovládanie

elektronické

Hlučnosť 

max.70 dB

Napätie

3x400 V

Šírka

1800 mm

Výška

2200 mm

Dĺžka

1700 mm

Váha

2800  kg

 

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia.Dôvodom je obvyklý pokrok vo vývoji produktov

Maximálne rozmery ohýbaných profilov

rúra z ocele ST37 (11373)

Ø168x6mm

Tyč plná z ocele ST37 (11373)

Ø100mm

štvorcový profil z ocele ST37 (11373)

120x120x8mm

tyč štvorcová z ocele ST37 (11373)

85x85mm

profil jakl z ocele ST37 (11373)

160x80x7mm

plochý profil z ocele ST37 (11373)

120x40mm

U profil z ocele ST37 (11373)

260x90x

 • CML INTERNATIONAL S.P.A.
  Výrobca:
 • ohýbačky » trójwalcowe
  Kategória:
Cena: Opýtajte sa