Język:
Start > Kategorie > giętarki > trójwalcowe > Giętarka trojwalcowa CE120H3
Large_CE120H3

Giętarka trojwalcowa CE120H3

Giêtarka trójwalcowa CE100H3
Giêtarka do rur, profili i kszta³towników.
Technologia giêcia za pomoc¹  walcowania  miêdzy trzema rolkami
Trzy rolki napêdzane przez trzy osobne silniki
Œrodkowa rolka opuszczana przez si³ownik hydrauliczny
Ruchy œrodkowej rolki programowane elektronicznie (8 programów)
W  7 programach mozemy zaprogramowaæ nastêpuj¹ce pozycje œrodkowej rolki:
- po³ozenie zerowe - po³ozenie delikatnego styku rolki z giêtym kszta³townikiem 
- po³ozenie dolne koñcowe - pozycja w której jest zrealizowany oczekiwany promieñ giêcia
- skok jednostkowy - wartoœæ pojedynczego skoku w przypadku niemoznoœci giêcia z jednym skokiem
- po³ozenie górne koñcowe - pozycja w której mozna ³atwo wyj¹æ zgiêty materia³
Ósmy program bez mozliwoœci wyboru skoku jednostkowego s³uzy do prostego giêcia. 
Wizualizacja i kontrola po³ozenia œrodkowej rolki na czytelnym elektronicznym wyœwietlaczu
Sterowanie prze³¹cznikiem peda³owym i za pomoc¹  klawiatury
£atwe programowanie mikroprocesora za pomoc¹  lekkodotykowej klawiatury
Szybka wymiana oprzyrz¹dowania mocowanego na wa³ach nakrêtkami 
Nie wymaga posadowienia -  dziêki czemu istnieje mozliwoœæ ³atwego jej przemieszczania
Standardowe wyposazenie:
-zestaw uniwersalnego oprzyrz¹dowania do giêcia szerokiego zakresu profili i kszta³towników
-zestaw dwóch pod³uznych bocznych rolek do nadawania skoku spiralnego przy giêciu obrêczy
-zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania siê k¹towników
-panel steruj¹cy, kable steruj¹ce i zasilaj¹ce
-podstawowe klucze do obs³ugi urz¹dzenia
-instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim
Akcesoria na osobne zamówienie:
-rolki do rur, prêtów i profili o z³ozonych kszta³tach
-rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materia³ów
-jarzmo wzmacniaj¹ce wa³y przy giêciu w górnym zakresie giêæ
-zestaw dodatkowych rolek do giêcia dwuteowników
-uk³ad hydrauliczny do sterowania prac¹ bocznych pod³u¬nych rolek koryguj¹cych

Giętarka trójwalcowa CE120H3.

Giętarka do rur, profili i kształtowników.

Technologia gięcia za pomocą  walcowania  między trzema rolkami

 

Trzy rolki napędzane przez trzy oddzielne silniki

Środkowa rolka opuszczana przez siłownik hydrauliczny

Ruchy środkowej rolki programowane elektronicznie (8 programów)

W programach (od 1do 7) możemy zaprogramować następujące pozycje środkowej rolki:

- położenie zerowe – położenie delikatnego styku rolki z giętym kształtownikiem

- położenie dolne końcowe – pozycja w której jest zrealizowany oczekiwany promień gięcia

- skok jednostkowy – wartość pojedynczego skoku w przypadku niemożności gięcia z jednym skokiem

- położenie górne końcowe – pozycja w której można łatwo wyjąć zgięty materiał

Wizualizacja i kontrola położenia środkowej rolki na czytelnym  elektronicznym wyświetlaczu

Sterowanie przełącznikiem pedałowym i za pomocą  klawiatury

Łatwe programowanie mikroprocesora za pomocą  lekkodotykowej klawiatury

Szybka wymiana oprzyrządowania mocowanego na wałach nakrętkami

Nie wymaga posadowienia –  dzięki czemu istnieje możliwość łatwego jej przemieszczania

Główna płyta czołowa malowana na czarno, obudowa w kolorach żółtym i niebieskim

Dane techniczne

CE120H3

Średnica wałów napędowych

100 mm

Średnica standard. rolek

310 mm

Śtandard. długość wałów

220 mm

Maks. skok rolki środkowej

300 mm

Prędkość wałów obr/min

6

Ilość rolek napędzanych

3

Rodzaj rolek napędzanych

gładkie

Napęd obrotu rolek

elektryczny

Napęd obrotu rolek

3 x 1,85kW

Napęd posuwu górnej rolki

hydraul.

Moc agregatu hydraul.

2 kW

Nacisk siłownika hydraul.

36 ton

Pozycja pracy giętarki

pion/poziom

Panel sterujący

przenośny

Programowanie i sterowanie

elektron.

Głośność dB

maks. 70

Napięcie

3x400V

Szerokość mm

ok. 1800

Wysokość mm

ok. 2200

Głębokość mm

ok. 1700

Waga

2800 kg
Standardowe wyposażenie
:
-zestaw uniwersalnego oprzyrządowania do gięcia
szerokiego zakresu profili i kształtowników
-zestaw dwóch podłużnych bocznych rolek do
nadawania skoku spiralnego przy gięciu
-zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania się kątowników
-panel sterujący, kable sterujące i zasilające

-podstawowe klucze do obsługi urządzenia

-instrukcja obsługi w języku polskim

Akcesoria na osobne zamówienie:
-rolki do rur, prętów i profili o złożonych kształtach
-rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materiałów
-jarzmo wzmacniające wały przy gięciu w górnym zakresie
gięć
-hydrauliczne sterowanie rolek do likwidowania efektu wichrowania się kątownika i do gęcia spirali
-rolka do gięcia spiralnych poręczy schodów -specjalne oprzyrządowanie do gięcia dwuteowników

Maksymalne zakresy pracy
rura okrągła ze stali miękkiej - maksymalny zakres Ø168,3x6,3mm
pręt okrągły ze stali ST37 - maksymalny zakres Ø100mm
profil kwadratowy ze stali ST37 - maksymalny zakres 120x120x8mm
pręt kwadratowy ze stali ST37 - maksymalny zakres 85x85mm
profil prostokątny ze stali ST37 - maksymalny zakres 160x80x7mm
płaskownik ze stali ST37 - maksymalny zakres 120x40mm
ceownik UPN - maksymalny zakres 260x90mm
T teownik ze stali ST37 - maksymalny zakres IPE180, HEA140
L kątownik ze stali ST37 - maksymalny zakres 100x100x15mm
Maks. zakresy pracy podano dla materialów o wytrzymałości do 360N/mm²
Hepeka-Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych danych i wyglądzie maszyny bez uprzedniego informawania o tym.
  • CML INTERNATIONAL S.P.A.
    Producent:
  • giętarki » trójwalcowe
    Kategoria:
Cena: zapytaj