Sprache:
Start > Kategorien > Rohrbiegemaschinen > Walzenbiegemaschinen > Walzen-Biegemaschine CE120H3
Large_CE120H3

Walzen-Biegemaschine CE120H3

Giêtarka trójwalcowa CE100H3
Giêtarka do rur, profili i kszta³towników.
Technologia giêcia za pomoc¹  walcowania  miêdzy trzema rolkami
Trzy rolki napêdzane przez trzy osobne silniki
Œrodkowa rolka opuszczana przez si³ownik hydrauliczny
Ruchy œrodkowej rolki programowane elektronicznie (8 programów)
W  7 programach mozemy zaprogramowaæ nastêpuj¹ce pozycje œrodkowej rolki:
- po³ozenie zerowe - po³ozenie delikatnego styku rolki z giêtym kszta³townikiem 
- po³ozenie dolne koñcowe - pozycja w której jest zrealizowany oczekiwany promieñ giêcia
- skok jednostkowy - wartoœæ pojedynczego skoku w przypadku niemoznoœci giêcia z jednym skokiem
- po³ozenie górne koñcowe - pozycja w której mozna ³atwo wyj¹æ zgiêty materia³
Ósmy program bez mozliwoœci wyboru skoku jednostkowego s³uzy do prostego giêcia. 
Wizualizacja i kontrola po³ozenia œrodkowej rolki na czytelnym elektronicznym wyœwietlaczu
Sterowanie prze³¹cznikiem peda³owym i za pomoc¹  klawiatury
£atwe programowanie mikroprocesora za pomoc¹  lekkodotykowej klawiatury
Szybka wymiana oprzyrz¹dowania mocowanego na wa³ach nakrêtkami 
Nie wymaga posadowienia -  dziêki czemu istnieje mozliwoœæ ³atwego jej przemieszczania
Standardowe wyposazenie:
-zestaw uniwersalnego oprzyrz¹dowania do giêcia szerokiego zakresu profili i kszta³towników
-zestaw dwóch pod³uznych bocznych rolek do nadawania skoku spiralnego przy giêciu obrêczy
-zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania siê k¹towników
-panel steruj¹cy, kable steruj¹ce i zasilaj¹ce
-podstawowe klucze do obs³ugi urz¹dzenia
-instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim
Akcesoria na osobne zamówienie:
-rolki do rur, prêtów i profili o z³ozonych kszta³tach
-rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materia³ów
-jarzmo wzmacniaj¹ce wa³y przy giêciu w górnym zakresie giêæ
-zestaw dodatkowych rolek do giêcia dwuteowników
-uk³ad hydrauliczny do sterowania prac¹ bocznych pod³u¬nych rolek koryguj¹cych

Walzen-Biegemaschine CE120H3

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Die Rundbiegemaschine CE120 weist eine schwere und robuste Struktur mit steifen Teilen auf, dank derer sie besonders auch für die Biegung von Profilen mit großem Querschnitt geeignet ist.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

 • Durchmesser Wellen 100mm
 • Höchstkapazität für Rundrohr 168,3 mm x 6 mm
 • Höchstkapazität für Gasrohr 5″ x 6 mm
 • Höchstkapazität für Winkelprofile 100 x 100 x 12 mm
 • Biegegeschwindigkeit um 20% höher als bei den Maschinen derselben Klasse
 • Wellen aus geschmiedetem, behandeltem und geschliffenem Chromnickelstahl für ein Höchstmaß an Leistungen mit minimalen Biegungen
 • Patentiertes simultanes Ercolina Absenk- und Rollsystem, das die Verformung der Profile auf ein Mindestmaß reduziert
 • Steuerungen mit programmierbarem Touchpad und digitale Ablesung der Positionierung der mittleren Walze
 • Set Universalwerkzeuge im Lieferumfang jeder Maschine inbegriffen
 • Speichermöglichkeit von bis zu (8) acht einzelnen Programmen sowie unbegrenzte Schrittanzahl
 • Gewindewellen mit mikrometrischem Einstellring für die einwandfreie und mühelose Positionierung der Werkzeuge; im Normalfall ist der Einsatz zusätzlicher Abstandshalter nicht erforderlich.
 • Direktes Wellenführungssystem
 • Hydraulisches drallfreies Dreiachsensystem für Winkelprofile “leg in”
Dane techniczne

CE120H3

Średnica wałów napędowych

100 mm

Średnica standard. rolek

310 mm

Śtandard. długość wałów

220 mm

Maks. skok rolki środkowej

300 mm

Prędkość wałów obr/min

6

Ilość rolek napędzanych

3

Rodzaj rolek napędzanych

gładkie

Napęd obrotu rolek

elektryczny

Napęd obrotu rolek

3 x 1,85kW

Napęd posuwu górnej rolki

hydraul.

Moc agregatu hydraul.

2 kW

Nacisk siłownika hydraul.

36 ton

Pozycja pracy giętarki

pion/poziom

Panel sterujący

przenośny

Programowanie i sterowanie

elektron.

Głośność dB

maks. 70

Napięcie

3x400V

Szerokość mm

ok. 1800

Wysokość mm

ok. 2200

Głębokość mm

ok. 1700

Waga

2800 kg
Standardowe wyposażenie
:
-zestaw uniwersalnego oprzyrządowania do gięcia
szerokiego zakresu profili i kształtowników
-zestaw dwóch podłużnych bocznych rolek do
nadawania skoku spiralnego przy gięciu
-zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania się kątowników
-panel sterujący, kable sterujące i zasilające

-podstawowe klucze do obsługi urządzenia

-instrukcja obsługi w języku polskim

Akcesoria na osobne zamówienie:
-rolki do rur, prętów i profili o złożonych kształtach
-rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materiałów
-jarzmo wzmacniające wały przy gięciu w górnym zakresie
gięć
-hydrauliczne sterowanie rolek do likwidowania efektu wichrowania się kątownika i do gęcia spirali
-rolka do gięcia spiralnych poręczy schodów -specjalne oprzyrządowanie do gięcia dwuteowników

Maksymalne zakresy pracy
rura okrągła ze stali miękkiej - maksymalny zakres Ø168,3x6,3mm
pręt okrągły ze stali ST37 - maksymalny zakres Ø100mm
profil kwadratowy ze stali ST37 - maksymalny zakres 120x120x8mm
pręt kwadratowy ze stali ST37 - maksymalny zakres 85x85mm
profil prostokątny ze stali ST37 - maksymalny zakres 160x80x7mm
płaskownik ze stali ST37 - maksymalny zakres 120x40mm
ceownik UPN - maksymalny zakres 260x90mm
T teownik ze stali ST37 - maksymalny zakres IPE180, HEA140
L kątownik ze stali ST37 - maksymalny zakres 100x100x15mm
Maks. zakresy pracy podano dla materialów o wytrzymałości do 360N/mm²
Hepeka-Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych danych i wyglądzie maszyny bez uprzedniego informawania o tym.
 • CML INTERNATIONAL S.P.A.
  den Hersteller:
 • Rohrbiegemaschinen » Walzenbiegemaschinen
  die Kategorie:
Cena: frage nach