Sprache:
Start > Kategorien > Rohrbiegemaschinen > Walzenbiegemaschinen > Walzen-Biegemaschine CE70H3
Large_1310478445CE70H3

Walzen-Biegemaschine CE70H3

Giêtarka trójwalcowa CE100H3
Giêtarka do rur, profili i kszta³towników.
Technologia giêcia za pomoc¹  walcowania  miêdzy trzema rolkami
Trzy rolki napêdzane przez trzy osobne silniki
Œrodkowa rolka opuszczana przez si³ownik hydrauliczny
Ruchy œrodkowej rolki programowane elektronicznie (8 programów)
W  7 programach mozemy zaprogramowaæ nastêpuj¹ce pozycje œrodkowej rolki:
- po³ozenie zerowe - po³ozenie delikatnego styku rolki z giêtym kszta³townikiem 
- po³ozenie dolne koñcowe - pozycja w której jest zrealizowany oczekiwany promieñ giêcia
- skok jednostkowy - wartoœæ pojedynczego skoku w przypadku niemoznoœci giêcia z jednym skokiem
- po³ozenie górne koñcowe - pozycja w której mozna ³atwo wyj¹æ zgiêty materia³
Ósmy program bez mozliwoœci wyboru skoku jednostkowego s³uzy do prostego giêcia. 
Wizualizacja i kontrola po³ozenia œrodkowej rolki na czytelnym elektronicznym wyœwietlaczu
Sterowanie prze³¹cznikiem peda³owym i za pomoc¹  klawiatury
£atwe programowanie mikroprocesora za pomoc¹  lekkodotykowej klawiatury
Szybka wymiana oprzyrz¹dowania mocowanego na wa³ach nakrêtkami 
Nie wymaga posadowienia -  dziêki czemu istnieje mozliwoœæ ³atwego jej przemieszczania
Standardowe wyposazenie:
-zestaw uniwersalnego oprzyrz¹dowania do giêcia szerokiego zakresu profili i kszta³towników
-zestaw dwóch pod³uznych bocznych rolek do nadawania skoku spiralnego przy giêciu obrêczy
-zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania siê k¹towników
-panel steruj¹cy, kable steruj¹ce i zasilaj¹ce
-podstawowe klucze do obs³ugi urz¹dzenia
-instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim
Akcesoria na osobne zamówienie:
-rolki do rur, prêtów i profili o z³ozonych kszta³tach
-rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materia³ów
-jarzmo wzmacniaj¹ce wa³y przy giêciu w górnym zakresie giêæ
-zestaw dodatkowych rolek do giêcia dwuteowników
-uk³ad hydrauliczny do sterowania prac¹ bocznych pod³u¬nych rolek koryguj¹cych
Walzen-Biegemaschine CE70H3

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Die Rundbiegemaschine Ercolina Modell CE70H3 ist mit einem hydraulischen System zur Positionierung der mittleren Walze ausgestattet und weist manuelle seitliche Richtvorrichtungen für Winkelprofile “leg in” auf. Die hydraulischen Richtvorrichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

 • Durchmesser Wellen 70mm
 • Höchstkapazität für Rundrohr 100 mm x 4 mm
 • Höchstkapazität für Gasrohr 3” (6mm)
 • Höchstkapazität für Winkelprofile 80 x 80 x 12 mm
 • Biegegeschwindigkeit um 20% höher als bei den Maschinen derselben Klasse
 • Set Universalwerkzeuge im Lieferumfang jeder Maschine inbegriffen
 • Wellen aus geschmiedetem, behandeltem und geschliffenem Chromnickelstahl für ein Höchstmaß an Leistungen mit minimalen Biegungen
 • Schwerer und robuster Maschinenkörper mit sehr steifen Teilen zur Biegung auch von Profilen mit hohem Querschnitt
 • Verstärkter Hauptrahmen, konzipiert für weitaus höhere Leistungen als bei Maschinen derselben Klasse
 • Patentiertes simultanes Ercolina Absenk- und Rollsystem, das die Verformung der Profile auf ein Mindestmaß reduziert
 • Steuerungen mit programmierbarem Touchpad und digitale Ablesung der Positionierung der mittleren Walze
 • Speichermöglichkeit von bis zu (8) acht einzelnen Programmen und unbegrenzte Schrittanzahl
 • Fernsteuerung mit Niederspannung, mit Fußpedalschalter
 • Gewindewellen mit mikrometrischem Einstellring für die einwandfreie und mühelose Positionierung der Werkzeuge; im Normalfall ist der Einsatz zusätzlicher Abstandshalter nicht erforderlich.
 • Direktes Wellenführungssystem

Dane techniczne

CE70H3

Średnica wałów napędowych

70 mm

Średnica standard. rolek

245 mm

Śtandard. długość wałów

160 mm

Maks. skok rolki środkowej

220 mm

Prędkość wałów obr/min

6

Ilość rolek napędzanych

3

Rodzaj rolek napędzanych

gładkie

Napęd obrotu górnej rolki

1,1 kW

Napęd obrotu dolnych rolek

2 x 1,1kW

Napęd posuwu górnej rolki

hydraul.

Moc agregatu hydraul.

2 kW

Nacisk siłownika hydraul.

22 ton

Pozycja pracy giętarki

pion/poziom

Panel sterujący

przenośny

Programowanie i sterowanie

elektron.

Głośność dB

maks. 70

Napięcie

3x400V

Szerokość mm

ok. 1000

Wysokość mm

ok. 1500

Głębokość mm

ok. 1250

Waga

1400 kg
Standardowe wyposażenie
:
-zestaw uniwersalnego oprzyrządowania do gięcia
szerokiego zakresu profili i kształtowników
-zestaw dwóch podłużnych bocznych rolek do
nadawania skoku spiralnego przy gięciu
-zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania się kątowników
-panel sterujący, kable sterujące i zasilające

-podstawowe klucze do obsługi urządzenia

-instrukcja obsługi w języku polskim

Akcesoria na osobne zamówienie:
-rolki do rur, prętów i profili o złożonych kształtach
-rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materiałów
-jarzmo wzmacniające wały przy gięciu w górnym zakresie
gięć
-hydrauliczne sterowanie rolek do likwidowania efektu wichrowania się kątownika i do gęcia spirali
-rolka do gięcia spiralnych poręczy schodów -specjalne oprzyrządowanie do gięcia dwuteowników

Maksymalne zakresy pracy
rura okrągła ze stali miękkiej - maksymalny zakres Ø100x4mm
rura okrągła ze stali nierdzewnej - maksymalny zakres Ø88,9x4mm
rura okrągła ze stali twardej - maksymalny zakres Ø88,9x4mm
rura okrągła z miękkiej Cu i Al - maksymalny zakres Ø100x5mm
rura okrągła z twardej Cu i Al - maksymalny zakres Ø88,9x4mm
pręt okrągły ze stali ST37 - maksymalny zakres Ø60mm
profil kwadratowy ze stali ST37 - maksymalny zakres 80x80x3,2mm
pręt kwadratowy ze stali ST37 - maksymalny zakres 50x50mm
profil prostokątny ze stali ST37 - maksymalny zakres 100x50x3mm
płaskownik ze stali ST37 - maksymalny zakres 100x12mm
ceownik UPN - maksymalny zakres 160x65
T teownik ze stali ST37 - maksymalny zakres 100x80x9mm
L Kątownik ze stali ST37 80x80x12
Maks. zakresy pracy podano dla materialów o wytrzymałości do 360N/mm²

Hepeka-Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych danych i wyglądzie maszyny bez uprzedniego informawania o tym.
 • CML INTERNATIONAL S.P.A.
  den Hersteller:
 • Rohrbiegemaschinen » Walzenbiegemaschinen
  die Kategorie:
Cena: frage nach